Project Details

Description

Het SIA RAAK project Van Goeden Huize helpt controllers om te gaan met hun rol als financiële professional met een wettelijke taak om onafhankelijk toezicht te houden in een complexe omgeving (de zogenoemde onafhankelijke controlfunctie) door het geven van adviezen en instrumenten. Met de
resultaten van het onderzoek kunnen zij en hun corporaties bepalen welke persoonlijke competenties kunnen worden versterkt, hoe hun positie moet worden ingebed in de organisatie en welk beleid dit vraagt van de verschillende woningcorporaties. Het onderzoek kent vier werkpakketten; één voor ieder aspect (persoon, positie, beleid), gevolgd door een werkpakket dat de aspecten integreert, waardoor onderlinge relaties duidelijk worden.
Het onderzoek maakt het mogelijk dat controllers inzicht krijgen in de kwaliteit van hun huidige organisatie en welke acties moeten worden ondernomen om de onafhankelijkheid van de controlfunctie door henzelf en in hun organisatie te beoordelen. De onafhankelijke controlfunctie is een voortvloeisel
uit de Woningwet 2015. Daarvoor was de functie niet als zodanig benoemd. De sector vernieuwt zich, maar veel informanten geven aan dat de sector daarbij ‘worstelt’ met het invullen van die wettelijke eisen. Men werkt met modellen die in de financiële sector gangbaar zijn en zoekt naar optimale taakafbakeningen en kwaliteitsborging. De wet schrijft geen modellen voor, dus corporaties moeten zelf naar de passende invulling zoeken. Die zoektocht is nog in volle gang.
De praktijkvraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt: Hoe geef ik invulling aan mijn functie als onafhankelijke controller binnen de veelheid van eisen en voorwaarden die worden gesteld? Dit onderzoek heeft daarbij een centrale onderzoeksvraag met een aantal deelvragen die betrekking hebben
op de genoemde werkpakketten. De centrale onderzoeksvraag luidt: Aan welke voorwaarden voor persoon, positie en beleid moet worden voldaan om een onafhankelijke controlfunctie in te richten?
In het onderzoek werken we samen met verschillende corporaties en controllers. Als partner naar het werkveld treedt Hofmeier op; het Zijlstra Center (hZC) van de Vrije Universiteit Amsterdam is onze kennispartner.
Short titleVan Goede Huize
StatusFinished
Effective start/end date1/02/201/02/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.